Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń na terenie siedziby Administratora;
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobo.wych (w tym służbom ochrony, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnio­nym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in. Policji i prokuraturze;
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządze­nia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilo­wania;

Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami

Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami, w których
podawane są dane osobowe osób trzecich (np. osób wskazanych do kontaktu,
osób reprezentujących kontrahenta)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.. informuje, iż:

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących ……. oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Dane osobowe udostępnione przez …..…. przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b);
 4. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 6. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 7. Podane przez ….….. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych ( w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od …..……,
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 9. Podane przez ….…… dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 10. Osoby, których dane udostępnił …..…….posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 11. Osoby, których dane udostępnił …..…. posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Administratora) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy …… Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem …..…… niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce,
 13. Dane udostępnione przez ….….. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
 14. .….…. zobowiązuje się poinformować osoby, których dane udostępnił w ramach niniejszej umowy o treści niniejszego paragrafu.

– Każdorazowo w miejscu „……” należy wpisać dane kontrahenta, z którym spółka podpisuje umowę.

Klauzula informacyjna do przesłania e-mailem dla kontrahentów/potencjalnych kontrahentów

Klauzula informacyjna do przesłania e-mailem dla kontrahentów/potencjalnych
kontrahentów

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L,z 2016 nr 119, str.1) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż jeżeli prześlecie Państwo do nas zapytanie ofertowe lub zawrzecie w wyniku przesłanej oferty z nami umowę, w której zawarte będą dane osobowe Państwa lub Państwa pracowników/ współpracowników wskazanych jako osoby do kontaktu to informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 1. Dane osobowe udostępnione przez Państwa przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, t.j na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) Rozporządzenia,
 2. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany u lega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, pod miotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych ( w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa,
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związania ofertą lub realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 8. Osoby, których dane zostały nam przez Państwa udostępnione posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 9. Osoby, których dane Państwo nam udostępniliście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy i jej realizacji. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy,
 11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
 12. Zobowiązujemy Państwa do poinformowania osób, których dane Państwo nam udostępnicie, w związku ze złożoną ofertą lub zawartą umową, o treści niniejszego pisma.

Klauzula informacyjna dla skarg i wniosków

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji zgłoszonego żądania, jak rów­nież na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – realizacja zgłoszonych żądań tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszone­go żądania oraz prowadzenia rozliczeń z nim związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo­wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzysta­ne wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowią­zujących przepisów prawa,
 7. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracowni­kom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych oso­bowych (w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzy­mał od Państwa,
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunię­cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszonym żądaniem, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie pro­filowania.

Klauzula informacyjna dla likwidacji szkód

Klauzula informacyjna dla likwidacji szkód

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji zgłoszonego żądania, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – realizacja zgłoszonych żądań tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszonego żądania oraz prowadzenia rozliczeń z nim związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje mo­nitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym kan­celariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie po­wszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa,
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólne­go rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie da­nych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso­bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszonym żądaniem, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowy­wania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi

Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wył¹cznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa,
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pañstwa trzeciego,
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystaæ zostały wskazane szczegó³owo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna Klienci indywidualni

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeñ z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 5. Jednoczeœnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłcznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowiæ dowód w takim postêpowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa,
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystaæ zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeñ z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rekrutacja

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon +48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji,
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, współpracującym z Administratorem podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym kancelariom prawnym i podmiotom świadczącym usługi IT,
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
 10. Może Pani/Pan wyrazić zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach. Jeżeli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, dane pozostaną w tym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody,
 11. A Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Covid19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Poniżej przestawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób współpracujących z PKS w Stalowej Woli S.A. oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi poddania się kwarantannie osób fizycznych, na rzecz których PKS w Stalowej Woli S.A. świadczy jakiekolwiek usługi, domowników ww. osób, a także kontrahentów Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

I.                     Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455– dalej zwana jako „Administrator”.

II.                   Dane kontaktowe

Kontakt z  Administratorem w  kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych  odbywa się za pośrednictwem e-mail:

magdalena.waligora@cbi24.pl

III.                 W jakich celach będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie?

W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1)       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);

2)       działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora – podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;

3)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom PKS w Stalowej Woli S.A. tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO),

4)       ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO.

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie przez osoby, na rzecz których Administrator ma świadczyć usługi lub ich domowników, polegające na osobistej styczności z tą osobą,

informacji o stanie zdrowia tych osób, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości terminowej realizacji usługi

IV.           Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe

W związku z realizacją celów wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:

uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),

dostawcom i kontrahentom Administratora,

firmom zapewniającym ochronę osób i mienia Administratora,

placówkom medycyny pracy,

podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie.

V.                  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI.           Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych?

1)       W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

3)       W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania);

4)       W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:

usunięcia danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt – dane kontaktowe podane zostały w pkt II.

VII.            Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

VIII.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pracowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna w związku z art. 130 a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.…

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: + 48 533 655 000, magdalena.waligora@cbi24.pl
 2. Cele przetwarzania danych osobowychrealizacja obowiązków prawnych przez administratora na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 3. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz PKS S.A. w Stalowej Woli.
 4. Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej tj. przez 5 lat.
 5. Ma Pan/i prawo:
 6. dostępu do treści swoich danych,
 7. sprostowania swoich danych osobowych,
 8. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 10. Kategorie danych osobowych: dane zwykłe, dane dotyczące naruszeń prawa.
 11. Źródło danych osobowych: Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.
Skip to content