Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
  2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą poprzez obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń na terenie siedziby Administratora;
  4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobo.wych (w tym służbom ochrony, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz podmiotom uprawnio­nym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in. Policji i prokuraturze;
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządze­nia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilo­wania;
Skip to content