Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami

Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami, w których
podawane są dane osobowe osób trzecich (np. osób wskazanych do kontaktu,
osób reprezentujących kontrahenta)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.. informuje, iż:

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących ……. oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455 ,
 2. W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl, telefon + 48 533 655 000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
 3. Dane osobowe udostępnione przez …..…. przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b);
 4. Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora funkcjonuje monitoring wizyjny. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w zdaniu poprzednim,
 5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 6. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 7. Podane przez ….….. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych ( w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od …..……,
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 9. Podane przez ….…… dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 10. Osoby, których dane udostępnił …..…….posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 11. Osoby, których dane udostępnił …..…. posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Administratora) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy …… Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem …..…… niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce,
 13. Dane udostępnione przez ….….. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
 14. .….…. zobowiązuje się poinformować osoby, których dane udostępnił w ramach niniejszej umowy o treści niniejszego paragrafu.

– Każdorazowo w miejscu „……” należy wpisać dane kontrahenta, z którym spółka podpisuje umowę.

Skip to content