Covid19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Poniżej przestawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób współpracujących z PKS w Stalowej Woli S.A. oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi poddania się kwarantannie osób fizycznych, na rzecz których PKS w Stalowej Woli S.A. świadczy jakiekolwiek usługi, domowników ww. osób, a także kontrahentów Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

I.                     Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455– dalej zwana jako „Administrator”.

II.                   Dane kontaktowe

Kontakt z  Administratorem w  kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych  odbywa się za pośrednictwem e-mail:

magdalena.waligora@cbi24.pl

III.                 W jakich celach będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie?

W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

1)       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);

2)       działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora – podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;

3)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom PKS w Stalowej Woli S.A. tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO),

4)       ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO.

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie przez osoby, na rzecz których Administrator ma świadczyć usługi lub ich domowników, polegające na osobistej styczności z tą osobą,

informacji o stanie zdrowia tych osób, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości terminowej realizacji usługi

IV.           Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe

W związku z realizacją celów wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:

uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),

dostawcom i kontrahentom Administratora,

firmom zapewniającym ochronę osób i mienia Administratora,

placówkom medycyny pracy,

podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie.

V.                  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI.           Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych?

1)       W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

3)       W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania);

4)       W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:

usunięcia danych osobowych;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt – dane kontaktowe podane zostały w pkt II.

VII.            Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

VIII.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pracowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

Skip to content