O firmie

Informacje ogólne o Spółce

Forma Spółki:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
Siedziba: Stalowa Wola
Adres: 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30
Numer KRS:0000092455
REGON: 000617054
NIP:865-000-36-80
BDO000013830
Status prawny Spółki:Spółka Akcyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna powstało w 1999 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenie przedsiębiorstwa nastąpiło w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie „Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli” w dniu 03.12.1999 r.

W dniu 16.06.2010 r. Minister Skarbu Państwa w trybie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 30.06.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przekazał bezpłatnie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego 100 % akcji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A., w tym z  prawem przekazania 15 % akcji Spółki uprawnionym pracownikom w przypadku uruchomienia sprzedaży akcji.

Do spółki stosuje się następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 • Statut Spółki przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Inne przepisy prawne ogólnie obowiązujące.

Dane teleadresowe:


Władze Spółki:

Zarząd Spółki:


Rada Nadzorcza Spółki:

 • Przewodniczący – Janusz Teper
 • Wiceprzewodniczący – Paweł Rogowski
 • Sekretarz – Izabela Puskarczyk
   

Walne Zgromadzenie Spółki:

 • Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Numery kont bankowych:

 • Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
  27 9430 0006 0038 8300 2000 0001
 • Bank Pekao S.A. I O/Stalowa Wola
  86 1240 2799 1111 0000 3844 5451
Skip to content