Regulamin przewozu osób i bagażu

Rozdział I
PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

§1

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.Prawo Przewozowe (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601, z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy, wykonywanych taborem autobusowym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, mające status przewoźnika uprawnionego do prowadzenia tego rodzaju działalności.
 3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
  1. przewozy regularne w komunikacji publicznej
  2. okazjonalne przewozy osób w komunikacji publicznej i zamkniętej
  3. przewozy międzynarodowe osób – jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.
 4. Przyjęte w niniejszym opracowaniu uregulowania stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy – Prawo Przewozowe z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych, oraz ustawy otransporcie drogowym (Dz.U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm,) oraz Kodeksu Cywilnego.

§2


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu
  • wykonywany wg rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika drogowego do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych,
  • podczas którego wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładach jazdy,
  • w którym należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących,
  • wykonywany zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu.
 2. przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem i innych osób,
 3. przewóz okazjonalny – przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego,
 4. kurs autobusowy – połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku,
 5. przystanek – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi z informacją o rozkładzie jazdy przewoźnika,
 6. punkt odprawy – przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu,
 7. linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób,
 8. autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie mniej niż 9 osób na miejscach
  dla pasażerów.

Rozdział II
PRZEPISY OGÓLNE


§3

 1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd / przewóz bagażu / – albo udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – przed rozpoczęciem przewozu.
 3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
 4. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków, o których mowa w ust.1 – tj. przez samo zajęcie miejsca w autobusie, nabiera mocy wiążącej jeżeli podróżny spełni lub zobowiąże się do spełnienia warunków uiszczenia należności przewozowej powiększonej o opłatę dodatkową za przejazd / przewóz bagażu / bez ważnego biletu.


§4

W miarę posiadania rezerwy taborowej nie wymagającej zatrudnienia w obsłudze regularnej komunikacji publicznej, przewoźnik może zawierać umowy okazjonalnego przewozu osób (na zasadzie tzw. „najmu autobusu”), przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze nieregularnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.) lub stałym (pracownicze i szkolne).


§5

 1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez przewoźnika taryfa.
 2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat taryfowych i zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.


§6

 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
  1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
  2. klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
  3. ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,
  4. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 2.  Obowiązek przewozu może być ograniczony przez:
  1. ministra właściwego do spraw transportu a w odniesieniu do wojewódzkiego, powiatowego albo gminnego transportu zbiorowego, odpowiednio przez wojewodę, starostę, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) – ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
  2. przewoźnika – w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych trudności spowodowanych przez klienta z przyczyn ekonomicznych, których przewoźnik nie mógł przewidzieć, jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za zgodą i na warunkach ustalonych przez właściwy organ. Zgoda organu nie jest wymagana jeżeli ograniczenie obowiązku przewozu następuje na okres nie dłuższy niż 74 dni.
  3. Ograniczenia mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, wyłączeniu z przewozu określonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo uzależnieniu przewozu od spełnienia określonych warunków.

§7

 1. Przewoźnik ponosi wobec podróżnego pełne skutki odszkodowawcze w razie przedwczesnego odjazdu autobusu, natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnienia przejazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynikła ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego pracownika.
 2. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z winy przewoźnika.
 3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty 100 EUR.
 4. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
 5. W grupowych przewozach osób wykonywanych w regularnej komunikacji publicznej przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych w ust. 2 i 3, a wobec organizatora – w ust.1.


§8

Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

§9

 1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika i usługobiorcę w postępowaniu sądowym po wyczerpaniu reklamacji (wezwania do zapłaty) określają przepisy ustawy z dnia 15.11.1984r. – Prawo Przewozowe (j.t. Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 z późn.zm.), oraz przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.


Rozdział III
PRZEWÓZ OSÓB W KOMUNIKACJI REGULARNEJ


§10

 1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w dworcowych punktach odprawy jak też podczas przewozu taborem autobusowym.
 2. Przewoźnik ogłasza:
  1. we wszystkich punktach odprawy – rozkłady jazdy, określające przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej,
  2. w dworcowych punktach odprawy – informacje o cenach i warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia kas biletowych oraz regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu.
  3. Przewoźnik zapewnia podróżnym za pomocą urządzeń nagłaśniających bieżącą informację o 5 odjazdach autobusów z dworcowych punktów odprawy, a w razie zakłóceń w regularności ruchu, podaje komunikaty o ich przyczynie i przewidywanym czasie trwania.
  4. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni np. posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych.
  5. Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów w komunikacji regularnej podaje się w rozkładzie jazdy oraz na dworcowych i przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów.
  6. Przewoźnik podejmuje działania ułatwiające korzystanie ze środków transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


§11

 1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet, obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
 2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza.
 3. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny a przejazd nie został rozpoczęty.
 4. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Przy przejazdach z przesiadaniem, podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
 5. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych, nabytych w PKS Stalowa Wola, innym kursem niż określony w bilecie, przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w autobusie.
 6. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu. Bilety okresowe innych przewoźników są honorowane po zawarciu stosownej umowy z tym przewoźnikiem, o ile w autobusie zagwarantowane są miejsca na trasie danego kursu dla pasażerów nabywających bilety jednorazowe oraz posiadających bilety okresowe wystawione przez PKS w Stalowej Woli.
 7. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie.
  Wtórników biletów utraconych (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się.

§12

 1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w kasie biletowej na dworcu autobusowym lub innym punkcie sprzedaży biletów a w razie braku takiej możliwości – u kierowcy autobusu.
 2. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje się zasadniczo według zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby, uprawnione na mocy odrębnych przepisów mogą nabyć bilet poza kolejnością.
 3. Przewoźnik wyznacza w razie potrzeby i w miarę możliwości oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych. Warunki nabywania i korzystania z tych biletów określa taryfa.
 4. Posłowie na sejm i senatorowie RP, osoby korzystające z okresowych biletów służbowych oraz okaziciele dokumentów uprawniających do bezpłatnego przejazdu powinni przed zamierzoną podróżą dokonać w kasie biletowej rezerwacji miejsca na przejazd autobusem. Prawo zamówienia miejsca w tych przypadkach
  przysługuje poza kolejnością.
 5. Najpóźniej na 5 minut przed odjazdem autobusu kasa biletowa może odmówić sprzedaży biletu.
 6. Podróżny, który nie nabył biletu w kasie oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym nie ma kasy, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca a brak biletu zgłosi obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.
 7. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.


§13

 1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:
  1. przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,
  2. przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
   • rzeczy zaliczonych do bagażu ręcznego (§ 19, ust.3.),
   • małych zwierząt ( oprócz psa ) i ptaków – 1 szt. (§ 19, ust.6.),
   • składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
  3. przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie na podstawie kwitu bagażowego:
   • rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego oraz psa ( § 19, ust.4-5.),
   • rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
 2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i kwit bagażowy na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży, dbać o to aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

§14

 1. Miejsce zatrzymywania się autobusów na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
 2. Nazwy przystanków autobusowych ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.
 3. Do obowiązków kierowców należy zatrzymanie autobusów na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.
 4. Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem.
 5. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (ust.4,6 i 7 ) podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych.
 6. Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca winien zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim i bezpiecznym miejscu.
 7. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca autobusu ma obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej.


§15

 1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 2. Przy zajmowaniu przez podróżnego miejsc w autobusie przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania) posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych wydanych przez PKS Stalowa Wola oraz osobom z biletami jednorazowymi, zakupionymi na ten kurs w kasie biletowej.
 3. Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.
 4. Numery miejsc widniejące na biletach nabytych w kasie obowiązują tylko w autobusach pośpiesznych; w kursach zwykłych o miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania.
 5. W autobusach pośpiesznych z miejscami numerowanymi, miejsce wskazane na bilecie przysługuje podróżnemu tylko przy wsiadaniu na przystanku, z którego autobus rozpoczyna jazdę. Wsiadając na przystanku pośrednim, podróżny może zająć swoje miejsce oznaczone numerem na bilecie, jeżeli nie zostało ono jeszcze zajęte przez innego podróżnego albo inne wskazane przez kierowcę o ile w autobusie są nadal wolne miejsca.
 6. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem „ dla inwalidy” lub „osoby z dzieckiem na ręku” winien je zwolnić dla osoby uprawnionej. Nie dotyczy to pasażerów autobusów pośpiesznych, którzy posiadają bilety z wyznaczonymi numerami miejsc.
 7. W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu.
 8. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla podróżnych.
 9. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.


§16

 1. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo (korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych) usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
  1. odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
  2. nie przestrzegające pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,
  3. nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne,
  4. znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia ,
  5. mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu lub pomieszczenia dworcowe,
  6. przebywające w obiekcie dworcowym bez zamiaru korzystania z komunikacji lub znajdujących się tam placówek usługowo-handlowych,
  7. nie spełniające warunków granicznej odprawy celno-paszportowej w autobusach obsługujących regularną komunikację międzynarodową.
 2. Osobom wymienionym w ust. 1, pkt. 2-6, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego z ich winy świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności tytułem odstępnego (§ 17. ust.9.).
 3. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 4. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób, kierowca jest obowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach.


§17

 1. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności.
 2. Nie wymagają poświadczenia bilety całkowicie niewykorzystane, zwrócone w kasie przewoźnika najpóźniej w przeddzień daty ważności biletu.
 3. Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest cena niewykorzystanego biletu, zwróconego:
  1. bezpośrednio w kasie nabycia co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem przejazdu (należność zwraca kasa biletowa),
  2. w trybie reklamacji złożonej na piśmie najpóźniej w terminie 30 dni od daty ważności biletu po uprzednimpoświadczeniu jego niewykorzystania (należność zwraca przewoźnik obsługujący dany kurs).
 4. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje – przed rozpoczęciem przejazdu:
  • uprawniony pracownik przewoźnika (dyżurny ruchu) w początkowym punkcie odprawy,
  • o rozpoczęciu przejazdu u kierowcy – konduktora.
 5. Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności; nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie, a podróżny powinien wykupić nowy bilet.
 6. Należność za częściowo niewykorzystane bilety z winy podróżnego lub przewoźnika zwraca się wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji, obsługa autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieniędzy.
 7. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:
  1. za bilety na przejazd jednorazowy –
   • w razie całkowitego niewykorzystania biletu – zapłaconą należność,
   • w razie częściowego niewykorzystania biletu – różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za wykonane świadczenie,
  2. za bilety na przejazd wielokrotny –
   • zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa),
   • należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności w trybie pisemnej reklamacji.
 8. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane z przyczyn leżących po stronie podróżnego, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu, w którym winny być wykorzystane.
 9. Od zwracanych należności określonych w ust.1 i 7 przewoźnik potrąca odstępne:
  1. 10 % od ceny biletu jednorazowego,
  2. 10 % od ceny biletu za przejazd wielokrotny.
 10. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika (np. przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu albo odwołania bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy ) a przewoźnik nie zorganizował przewozu zastępczego.
 11. Przepis ust. 10 nie ma zastosowania do przejazdów odbywanych na podstawie biletów na przejazd wielokrotny.

§18

 1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, na zasadach określonych w art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984r. – Prawo Przewozowe (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
 2. Podróżny, u którego organ kontrolny przewoźnika stwierdził:
  • brak odpowiedniego dokumentu przewozu,
  • brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
  • nie zapłacenie należności za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie,
  • naruszenie przepisów o przewozie,
  • spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmianę trasy autobusu: obowiązany jest do uiszczenia należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.
 3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2 lub najdalej w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
 4. Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera, się według taryfy normalnej nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tę oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus.
 5. Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania. W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu.
 6. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
  • w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego ( Dz.U. z 2000r. poz. 601 art. 33a, ust.4, pkt 1 ),
  • w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego – zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego. ( Dz.U. z 2000r. poz. 601, art. 33a, ust. 4, pkt 2 )
  • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest sfałszowany, podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument (bilet) za pokwitowaniem i przekazać z odpowiednim doniesieniem prokuratorowi lub organom Policji z powiadomieniem wystawcy biletu ( Dz.U. z 2000r. poz. 601, art. 33a, ust. 4, pkt 3). Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.
  • w razie stwierdzenia przez organy kontrolne posługiwania się przez pasażera biletem miesięcznym nie będącym jego własnością – zatrzymać bilet bez prawa jego zwrotu i możliwości ubiegania się właściciela tego biletu o zwrot należności za niewykorzystane przejazdy. Osobę posługująca się cudzym biletem miesięcznym traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.
 7. Należność nie uiszczona w terminie podanym w ust. 5. podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z kosztami dodatkowego postępowania.

Rozdział IV
PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO


§19

 1. Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.
 2. Rzeczy dopuszczone do przewozu w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.
 3. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny które:
  1. nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,
  2. są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,
  3. nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
 4.  Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust. 2. oraz za przewóz rzeczy powyżej 3 szt. umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu, pobiera się opłatę, której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu kwit bagażowy, a rzeczy umieszczone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę (wywieszkę) identyfikacyjną.
 5. W autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. dopuszcza się przewożenia zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeżeli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
  Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu bagażowego. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszący osobom niewidomym oraz małe zwierzęta pokojowe oraz ptaki o wadze do 1 kg (jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody), przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt ( nie zajmujących osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów
 6. Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych i ptaków o wadze do 0,5 kg jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody, po uprzednim uiszczeniu kaucji w wysokości 20 zł. Kaucja zostaje zatrzymana przez kierowcę – konduktora w przypadku zanieczyszczenia pojazdu.
 7. W autobusie nie wolno przewozić:
  1. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnemu lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
  2. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarnych i sanitarno – porządkowych w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,
  3. nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje),
  4. przedmiotów wzbudzających odrazę,
  5. żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianym w ust. 5 i 6,
  6. zwłoki i szczątków zwłok ludzkich.
 8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.7), przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość bagażu, a w razie potwierdzenia podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.
 9. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust. 8), przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.
 10. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem kwitu bagażowego (przesyłka opłacona) lub nalepki (wywieszki ) identyfikacyjnej (przesyłka przewożona bezpłatnie). Osobie, która nie może okazać kwitu bagażowego lub nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej, przewoźnik wydaje bagaż wyłącznie po udowodnieniu przez nią tytułu własności bagażu i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.
 11. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu,
  określają przepisy o rzeczach znalezionych.

Rozdział V
OKAZJONALNE PRZEWOZY OSÓB
( najem autobusu )


§20

 1. Realizacja okazjonalnego przewozu osób polega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej przez organizatora przewozu (najemcę) odpowiednio przygotowanego autobusu, prowadzonego przez kierowcę będącego pracownikiem przewoźnika.
 2. Zamówienie na okazjonalny przewóz osób autobusem powinno być złożone przez organizatora przewozu (najemcę) w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
 3. Treść zamówienia powinna obejmować:
  • nazwę albo imię i nazwisko,
  • adres organizatora przewozu a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 4. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
  1. rodzaju i wymaganej pojemności autobusu,
  2. czasu i miejsca podstawienia pojazdu,
  3. przewidywanego czasu trwania usługi,
  4. przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu,
  5. wysokość lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
  6. innych kwestii, które strony uznają za istotne.
 5. Treść umowy powinna być potwierdzona pisemnie.

§21

 1. W razie odstąpienia przez organizatora od umowy przewozu później niż w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10 % należności określonej w umowie. Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje najemcy w razie odstąpienia od umowy po terminie przez przewoźnika.
 2. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować organizatora jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
 3. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej niż za podstawienie pojazdu zamówionego chyba, że strony umówią się inaczej.


§22

 1. Kierowca obsługujący autobus obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora związanych z realizacją usługi.
 2. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata.


§23

Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych; najemca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika chyba, że strony umówią się inaczej.

Rozdział VI
UMOWNE OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU OSÓB
W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ


I. BILETY

 1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
 2. Bilet można wykupić w jednym lub obu kierunkach z określoną lub nieokreśloną datą powrotu. Bilet bez podanej daty powrotnej zwany „OPEN” jest ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu – w przypadku chęci jego wykorzystania należy dokonać rezerwacji w przedstawicielstwach krajowych i zagranicznych, wymienionych
  w rozkładach jazdy poszczególnych linii.
 3. Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 60 dni przed datą wyjazdu.
 4. Zmiana rezerwacji ( zmiana daty wyjazdu, zmiana miejsca wyjazdu) i datowanie biletu „OPEN” mogą być dokonane przed odjazdem autobusu. Przy zmianie rezerwacji nie później niż na 2 dni przed datą wyjazdu oraz przy rezerwacji biletu „OPEN” pobierana jest opłata. Przy zmianie terminu podróży na 1 dzień przed datą wyjazdu i w dniu wyjazdu opłata wynosi 50 % ceny biletu jednorazowego.
 5. Wszelkie zmiany muszą być opisane na bilecie, wraz z datą i pieczątką agenta dokonującego
  adnotacji.
 6. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu na oznaczonej trasie i nie może być odstąpiony innej osobie.
 7. Ceny biletów podane są w cennikach dostępnych w materiałach reklamowych w agencjach sprzedaży biletów.
 8. Stosowane ulgi:
  • dzieci do lat 4 o ile nie zajmują dodatkowego miejsca i są pod opieką osoby dorosłej – bezpłatnie,
  • dzieci do 12 lat – 50 % zniżki w przypadku przejazdu z opiekunem,( 1 opiekun na max. troje dzieci) podróż bez opiekuna – obowiązuje wg taryfy normalnej,
  • emeryci i renciści od 60 lat, uczniowie i studenci do 26 lat – 10 % zniżki,
  • ulgi indywidualne dla grup wycieczkowych powyżej 15 osób.


II. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILET

 1. Zwrotu należności za niewykorzystane bilety dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony wg poniższych zasad:
  1. w terminie do 1 dnia przed datą odjazdu potrąca się :
   • 10 % ceny niewykorzystanego biletu jednorazowego,
   • w przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwukierunkowego zwrotowi podlega kwota stanowiąca różnicę cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10%,
  2. za bilety zwrócone w dniu lub po terminie ich ważności nie dokonuje się zwrotu należności. W przypadku biletu dwukierunkowego (o ile nie utracił on ważności) wartość kwoty powrotu podlega zwrotowi po potrąceniu zgodnie z w/w zasadami.
 2. Nie dokonuje się zwrotu za niewykorzystane odcinki trasy krótsze niż przejazd w jedną stronę.
 3. Bilet, w którym zmieniono datę wyjazdu, nie podlega zwrotowi.
 4. Nie wystawia się duplikatów i nie zwraca się należności za bilety zagubione.
 5. Podstawą do ubiegania się o zwrot za niewykorzystany bilet jest kupon podróżnego wraz z okładką.


III. PRZEWÓZ BAGAŻU

 1. Pasażer ma prawo do przewozu w cenie biletu 1 sztuki bagażu o wadze do 25 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Pasażer ma prawo zabrać odpłatnie drugą sztukę bagażu, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk nie może przekroczyć 40 kg. W przypadku możliwości zabrania większej ilości bagażu (o czym każdorazowo decyduje obsługa autobusu) – za każdą sztukę obowiązuje odpłatność jak za drugi bagaż. Dziecko (do lat 4) przewożone bezpłatnie nie posiada prawa do bezpłatnego przewozu bagażu. Opłaty za przewóz bagażu określają cenniki dla poszczególnych linii.
 2. Wymiary bagażu nie mogą przekraczać 160 cm (długość + szerokość + wysokość). Każdą sztukę przekraczającą podane wymiary traktuje się jako 2 lub więcej sztuk.
 3. Do bagażu podręcznego zalicza się bagaż ( np. teczki, torby podróżne ) w ilości 1 sztuki o wymiarach do 90 cm (długość + szerokość + wysokość) i wadze do 5 kg.
 4. Każdy dodatkowy bagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych za dodatkową opłatą.
 5. Na przewożonym bagażu pasażer zobowiązany jest umieścić swoje nazwisko i adres zamieszkania.
 6. Zabrania się przewozu w bagażu i przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi, narażać podróżnych na niewygody oraz których przewóz jest zabroniony odrębnymi przepisami (np. celno-dewizowymi)
 7. Bagaż nietypowy (rower, wózek dziecięcy, narty, deska surfingowa, także inne) zabierany jest w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych i podlega dodatkowej opłacie. Bagaż ten powinien być odpowiednio zabezpieczony przez podróżnego.
 8. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym pasażer kończy podróż. Bagaż nie odebrany będzie przekazany do przechowalni na koszt pasażera na okres 2 miesięcy.
 9. Przewóz zwierząt w autobusie jest zabroniony.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny.
 11. Reklamacje dotyczące bagażu, przyjmowane są przez obsługę autobusu wyłącznie w chwili jego wydania.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub żądać opuszczenia autobusu w przypadku, gdy pasażer:
  • nie przestrzega warunków umowy o przewóz,
  • znajduje się w stanie nietrzeźwym zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne lub znajdujące się w stanie wskazującym na chorobę zakaźną,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy lub niebezpieczny dla pozostałych pasażerów.
  • mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu.
 2. W przypadku przerwania jazdy na wskutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia innego środka transportu umożliwiającego dotarcie pasażera do miejsca przeznaczenia oraz zapewnić w tym niezbędne świadczenia dodatkowe tj. wyżywienie i noclegi, wynikające z przedłużenia podróży.
 3. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia pasażera na trasie jeżeli nie posiada on wymaganych dokumentów do przekraczania granic lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, bez prawa ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystaną część przejazdu.
 4. Przewoźnik odpowiada przez swojego ubezpieczyciela, za szkody wyrządzone pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu oraz za uszkodzenia lub całkowitą bądź częściową utratę bagażu – z wyjątkiem przypadków gdy w/w sytuacja powstała z winy pasażera lub osoby trzeciej, za działanie której, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty 150 EUR. Bagaż o wartości przekraczającej tą kwotę na czas podróży winien być dodatkowo ubezpieczony przez pasażera na jego koszt.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.
 6. Powstanie szkody i jej wysokość powinien udowodnić pasażer.
 7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia kursu autobusu z przyczyn od niego niezależnych ( np. zamknięcie granic, długotrwałe odprawy graniczne, żywioły, złe warunki atmosferyczne i drogowe, „korki” na drogach, itp. ).
 8. Przewoźnik nie podaje pasażerom bezpośrednich numerów telefonów do kierowców.
 9. Zgodnie z ustawą o ochronie praw osobowych, przewoźnik nie udziela informacji na temat pasażerów. Informacje udzielane są na podstawie nakazu prokuratury.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer ma prawo do przejazdu autobusem zgodnie z posiadanym biletem oraz przewiezienia podstawowej ilości bagażu określonej w niniejszych warunkach.
 2. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet oraz dokumenty konieczne do przekroczenia granic.
 3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jady oraz wskazanych przez obsługę autobusu.
 4. Pasażer odpowiada za szkody jakie wyrządził przewoźnikowi lub innym pasażerom.
 5. Podczas przewozu pasażer winien bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi autobusu.
 6. Dzieci do 12 lat mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 opiekun na max. troje dzieci) z wyjątkiem gdy czynność tą przejmie przewoźnik. Wymaga to każdorazowo uzgodnień z przewoźnikiem. Osoby pomiędzy 12-16 rokiem życia muszą posiadać notarialną zgodę obojga rodziców na wyjazd.
 7. Pasażer winien stawić się na przystanku 30 minut przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu (ze skutkiem określonym w rozdziale II, pkt 1b).
 8. Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozowej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 30 dni od zakończenia usługi przewozowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2006 r.
Zmiana w regulaminie 02.04.2014r.

Skip to content