Akcjonariat

Kapitał zakładowy: 5 570 000,00 zł                                                                                                                

NazwaAkcje
Starostwo powiatowe w Stalowej Woli100%

Klauzula informacyjna

Akcjonariuszu!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób PKS w Stalowej Woli S.A. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną PKS w Stalowej Woli S.A.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy PKS w Stalowej Woli S.A. oraz pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455,

a)  poprzez adres e-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl,
b)  listownie na adres ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola

II. Inspektor ochrony danych

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować:
b) poprzez adres e-mail: iodo@pksstwola.com.pl,
c) listownie na adres ul. Ofiar Katynia 30 37-450 Stalowa Wola.

III. Kategorie i zakres danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia

Państwa dane osobowe jako akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy zostały pozyskane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio od Państwa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Przez akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy należy rozumieć osoby, będące osobami fizycznymi, które są uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazały swój status akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza, które zażądały udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyły wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyły żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, złożyły wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyły projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi podmiotów posiadających akcje Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, w tym w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku, jak też realizacji wymogów prawa spoczywających na Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna jako spółce publicznej.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:

 • art. 341 (księga akcyjna), art. 347 (podział zysku), art. 407 (lista akcjonariuszy), art. 429 (wniosek o udzielenie informacji) Kodeksu spółek handlowych,
 • art. 70 pkt 3 (obowiązki informacyjne spółki publicznej) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • rozdziałem 2 (raport bieżący emitenta) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • art. 19 ust. 3 (obowiązek informacyjny emitenta) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

b)  prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.

 VI. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy posiadają Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dane osobowe mogą być także przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wyżej wskazanych,
b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna., w tym firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom, 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe:

a)  zawarte w księdze akcyjnej będą przetwarzane przez czas działalności biznesowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna.;
b)  zawarte na listach akcjonariuszy oraz umożliwiające ewentualną realizację prawa do udziału w zysku, zawarte w listach obecności, dokumentach poświadczających prawo do reprezentacji, w tym pełnomocnictwach, umożliwiające nawiązanie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres 1 roku od daty walnego zgromadzenia;
c) przetwarzane w związku z zaskarżeniem uchwały walnego zgromadzenia będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie;
d) wykorzystywane w celu rozpatrzenia zapytania lub reklamacji (z wyjątkiem danych koniecznych do wykazania następstwa prawnego w księdze akcyjnej) przetwarzane będą przez czas trwania postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez okres maksymalnie 3 lat, aż do przedawnienia się potencjalnych roszczeń;
e)  przetwarzane w celu innym niż wymienione powyżej będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. w związku z realizacją celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującą regulacją RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie IV powyżej.

X. Informacja o profilowaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 4 RODO). 

Ochrona danych osobowych

W PKS Stalowa Wola powołano Inspektora Ochrony Danych:
Magdalena Waligóra
magdalena.waligora@cbi24.pl
kom: + 48 533 655 000

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi opis polityki ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola będącego Administratorem danych. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Klauzula informacyjna w związku z art. 130 a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Klauzula informacyjna dla likwidacji szkód komunikacyjnych.

Klauzula informacyjna dla skarg i wniosków.

Klauzula informacyjna do zawarcia w mailach do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

Klauzula informacyjna do zawarcia w umowach z kontrahentami.

Klauzula informacyjna-monitoring.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

§1

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2

Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 3. podczas korzystania z zasobów strony www.pksstwola.com.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”
 • Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.pksstwola.com.pl,
 • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

§3

W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

§4

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

§ 5

Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

§6

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli.

O firmie

Informacje ogólne o Spółce

Forma Spółki:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
Siedziba: Stalowa Wola
Adres: 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30
Numer KRS:0000092455
REGON: 000617054
NIP:865-000-36-80
BDO000013830
Status prawny Spółki:Spółka Akcyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna powstało w 1999 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenie przedsiębiorstwa nastąpiło w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie „Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli” w dniu 03.12.1999 r.

W dniu 16.06.2010 r. Minister Skarbu Państwa w trybie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 30.06.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przekazał bezpłatnie na rzecz Powiatu Stalowowolskiego 100 % akcji Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A., w tym z  prawem przekazania 15 % akcji Spółki uprawnionym pracownikom w przypadku uruchomienia sprzedaży akcji.

Do spółki stosuje się następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 • Statut Spółki przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Inne przepisy prawne ogólnie obowiązujące.

Dane teleadresowe:


Władze Spółki:

Zarząd Spółki:


Rada Nadzorcza Spółki:

 • Przewodniczący – Janusz Teper
 • Wiceprzewodniczący – Paweł Rogowski
 • Sekretarz – Izabela Puskarczyk
   

Walne Zgromadzenie Spółki:

 • Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Numery kont bankowych:

 • Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
  27 9430 0006 0038 8300 2000 0001
 • Bank Pekao S.A. I O/Stalowa Wola
  86 1240 2799 1111 0000 3844 5451
Skip to content