Covid19

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

 

 

Poniżej przestawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób współpracujących z PKS w Stalowej Woli S.A. oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi poddania się kwarantannie osób fizycznych, na rzecz których PKS w Stalowej Woli S.A. świadczy jakiekolwiek usługi, domowników ww. osób, a także kontrahentów Administratora.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

 

I.                     Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455– dalej zwana jako „Administrator”.

 

 

II.                   Dane kontaktowe

 

Kontakt z  Administratorem w  kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych  odbywa się za pośrednictwem e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

III.                 W jakich celach będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie?

 

 

W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

 

1)       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);

 

2)       działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora - podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;

 

3)       w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom PKS w Stalowej Woli S.A. tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO),

 

4)       ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO.

 

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie przez osoby, na rzecz których Administrator ma świadczyć usługi lub ich domowników, polegające na osobistej styczności z tą osobą,


informacji o stanie zdrowia tych osób, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości terminowej realizacji usługi

 

IV.           Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe

 

W związku z realizacją celów wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione m.in. następującym odbiorcom danych:

 

uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa),

 

dostawcom i kontrahentom Administratora,

 

firmom zapewniającym ochronę osób i mienia Administratora,

 

placówkom medycyny pracy,

 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz usługi kurierskie.

 

V.                  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

VI.           Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych?

 

1)       W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2)       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 

3)       W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania);

 

4)       W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:

usunięcia danych osobowych;

 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;


W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt - dane kontaktowe podane zostały w pkt II.

 

VII.            Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

 

VIII.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Dane osobowe pracowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

 

Serwis www.pksstwola.com.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie Czytaj wiecej..